ΑΠΙΣΤΕΥΤΟ: Κάναμε λάθος, αλλά συνεχίστε

ΠΑΡΑΔΟΧΗ ΣΟΚ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ...
Ο επικεφαλής οικονομολό­γος ερευνών του ΔΝΤ, Ολι­βιέ Μπλανσάρ, απαντά στη συζήτηση περί λανθασμέ­νου δημοσιονομικού πολλα­πλασιαστή και τις επακόλου­θες επιπτώσεις του στην ελ­ληνική οικονομία...

Επιμένει ότι δεν υπάρχει καλύ­τερη λύση από το να συνεχιστεί η συνετή δημοσιονομική συρρί­κνωση και αποδίδει σε «απρόσμε­νους παράγοντες» την επίπτωση του πολλαπλασιαστή. Εν τω μετα­ξύ, «Αξιοποιήσιμη παραδοχή» για αλλαγές στους όρους του ελλη­νικού προγράμματος χαρακτηρί­ζουν στο πρωθυπουργικό επιτε­λείο την παραδοχή του ΔΝΤ.
Την απάντηση του Διεθνούς Νο­μισματικού Ταμείου όσον αφορά τη συζήτηση για το λανθασμένο δημοσιονομικό πολλαπλασιαστή και τις επιπτώσεις του στην ελ­ληνική οικονομία δίνει στην «Κα­θημερινή της Κυριακής» ο Ολ. Μπανσάρ. Υπενθυμίζεται ότι εί­ναι ο ίδιος που άνοιξε το θέμα με σχετική έκθεσή του.
Παρότι αναγνωρίζει, ότι η Ελ­λάδα απέδωσε κάτω από τις προβλέψεις, με την παραγωγή να μειώνεται δραστικά, την ανερ­γία να αυξάνεται σε απαράδεκτα υψηλά επίπεδα και τον πληθωρι­σμό να μην υποχωρεί όσο αναμε­νόταν, σπεύδει ωστόσο να προ­σθέσει : «Το να συνδέει κανείς αυτό με τον σχεδιασμό του προ­γράμματος συνιστά ριζική παρερ­μηνεία των ιστορικών δεδομένων και της έρευνας του ΔΝΤ σε ό,τι αφορά τους δημοσιονομικούς πολλαπλασιαστές».
«Στην περίπτωση της Ελλά­δας η επίπτωση του πολλαπλα­σιαστή ελαχιστοποιήθηκε από άλλους απρόσμενους παράγο­ντες», είναι η εξήγηση που δίνει ο κ. Μπλανσάρ.
Σύμφωνα με τον οικονομολό­γο του Ταμείου, το ελληνικό πρό­γραμμα τροποποιήθηκε με την παρότρυνση του ΔΝΤ, με την επι­μήκυνση της δημοσιονομικής προσαρμογής κατά δυο χρόνια και την αναδιάρθρωση των χρε­ών με τους ιδιώτες πιστωτές της (PSI).
«Για να διασφαλιστεί ότι η συρ­ρίκνωση θα είναι κοινωνικά δίκαιη και θα έχει ευρεία πολιτική υπο­στήριξη, είναι αναγκαίο να πλη­ρώνουν οι πλούσιοι και οι ελεύ­θεροι επαγγελματίες το μέρος των φόρων που τους αναλο­γεί», τονίζει.
Υπογραμμίζει, δε, την υπερπή­δηση των βαθιά ριζωμένων αντι­στάσεων στις διαρθρωτικές με­ταρρυθμίσεις, ώστε να διασφαλι­στεί η βελτίωση της παραγωγικό­τητας μέσα από την υψηλότερη παραγωγικότητα και όχι τις επώ­δυνες μισθολογικές περικοπές.
Πάντως, επιμένει ότι με δεδομέ­νη τη θέση χρέους της Ελλάδας και τις υφιστάμενες πηγές χρη­ματοδότησης, δεν υπάρχει άλ­λη επιλογή από το να συνεχιστεί η συνετή δημοσιονομική συρ­ρίκνωση, όπως έχει σχεδιαστεί, όπου η χώρα έχει σημειώσει ση­μαντική πρόοδο.
Share on Google Plus

About Ποσειδωνία Ρόδος

    Blogger Comment
    Facebook Comment

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου