Χωρίς δήμαρχο μένει και πάλι το Καστελόριζο! (Κατηγορητήριο καταπέλτης)

Σε αργία τίθεται, μετά την αμετάκλητη παραπομπή του για κακούργημα, με τις επιβαρυντικές
διατάξεις του νόμου περί καταχραστών δημοσίου χρήματος, ο δημοτικός σύμβουλος του Δήμου Μεγίστης κ. Γεώργιος Αχλαδιώτης του Ιωάννη, που εκτελεί χρέη δημάρχου μετά την...
απόφαση
της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου, να θέσει σε αργία τον εκλεγμένο δήμαρχο κ. Παύλο
Πανηγύρη του Νικολάου, εξαιτίας άλλης αμετάκλητης παραπομπής του...
Ο Δήμος Μεγίστης θα μείνει δηλαδή και πάλι χωρίς δήμαρχο και η παράταξη της πλειοψηφίας
αναμένεται να κινήσει τις διαδικασίες για την αντικατάσταση του κ. Αχλαδιώτη αλλά και των
δημοτικών συμβούλων κ.κ. Ελευθερίου Ράφτη του Σάββα και Γεωργίου Σαμψάκου του Ιωάννη.
Τις νέες ανακατατάξεις στον πολύπαθο Δήμο του ακριτικού νησιού, προκαλεί το υπ΄αριθμ.
77/2013 βούλευμα του Συμβουλίου Εφετών Δωδεκανήσου με το οποίο παραπέμπονται οι δύο δήμαρχοι και 9 δημοτικοί
σύμβουλοι, εν ενεργεία και μη, σε δίκη.
Πιο συγκεκριμένα, κατά των κατηγορουμένων κ.κ. Παύλου Πανηγύρη του Νικολάου, Θεμιστοκλή Ζαμάγια του Παναγιώτη,
Κομνηνού Αμύγδαλου του Κων/νου, Ελευθερίου Ράφτη του Σάββα, Γεωργίου Σαμψάκου του Ιωάννη, Γεωργίου
Αχλαδιώτη του Ιωάννη, Δημητρίου Αχλαδιώτη του Θεοδώρου, Γεωργίου Καραβέλατζη του Μιχαήλ, Κύκκου Μισομικέ του
Παντελή, Σπυρίδωνα Στοματικού του Κομνηνού και Νικολάου Μάτσου του Εμμανουήλ, ασκήθηκε ποινική δίωξη για τις
πράξεις της παθητικής δωροδοκίας με αξία των ωφελημάτων άνω των 73.000 € και με "θύμα" το Δημόσιο για ποσό άνω
των 150.000 €, της πλαστογραφίας με χρήση σε βάρος του Δημοσίου με συνολική ζημία άνω των 150.000 €, της
εκβίασης κατ' επάγγελμα και κατά συνήθεια και της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, της ψευδούς βεβαίωσης σε βάρος του Δημοσίου με φερόμενη ζημία άνω των 150.000 €, της απιστίας στην υπηρεσία από την
οποία το Δημόσιο υπέστη βλάβη άνω των 150.000 €, της ενεργητικής δωροδοκίας από την οποία το Δημόσιο υπέστη
ζημία άνω των 150.000 € και της ηθικής αυτουργίας σε ψευδή βεβαίωση σε βάρος του Δημοσίου με ζημία άνω των
150.000 €.
Οι ανωτέρω διώξεις είναι με τις επιβαρυντικές διατάξεις του Ν. 1608/50 περί καταχραστών δημοσίου χρήματος.
Το Δικαστικό Συμβούλιο αποφάσισε να παύσει οριστικά η ποινική δίωξη που έχει ασκηθεί κατά των κατηγορουμένων κ.κ.
Δημητρίου Αχλαδιώτη του Θεοδώρου για την πράξη της απιστίας στην υπηρεσία κατ' εξακολούθηση ποσού ανώτερου των
15.000 ευρώ σε βάρος του Ελληνικού Δημοσίου, πράξη που φέρεται να τέλεσε στη Μεγίστη το έτος 2000, Θεμιστοκλή
Ζαμάγια του Παναγιώτη, Κομνηνού Αμύγδαλου του Κων/νου, Ελευθερίου Ράφτη του Σάββα, Γεωργίου Σαμψάκου του
Ιωάννη, Γεωργίου Αχλαδιώτη του Ιωάννη, Γεωργίου Καραβέλατζη του Μιχαήλ, Κύκκου Μισομικέ του Παντελή,
Σπυρίδωνα Στοματικού του Κομνηνού και Νικολάου Μάτσου του Εμμανουήλ για την πράξη της υπεξαίρεσης στην
υπηρεσία κατ' εξακολούθηση ποσού ανώτερου των 15.000 ευρώ, πράξη που φέρονται ότι τέλεσαν στη Μεγίστη το έτος
2000 αφού το συνολικό αντικείμενο δεν υπερβαίνει το ποσό των 120.000 €, έχει δε παρέλθει από τον φερόμενο ως
χρόνο τέλεσης και μέχρι σήμερα χρόνος πέραν της πενταετίας και η δίωξη έχει υποπέσει σε παραγραφή.
Στον κ. Πανηγύρη αποδίδεται ότι εκμίσθωσε στον Γεώργιο Λαζαράκη ένα ακίνητο ιδιοκτησίας του Δήμου αντί ετήσιου
μισθώματος 1.679.700 δρχ. με τη συμφωνία να μην καταβληθούν μισθώματα από τον μισθωτή για 15 έτη, τα οποία
αντιστοιχούν σε 73.941,30 ευρώ, ότι συναίνεσε στην με αρ. 8/2000 απόφαση του δημοτικού συμβουλίου να παύσει κάθε
δίωξη κατά της Νινί Βαρτεστερόνι, η οποία είχε καταπατήσει δημοτικό ακίνητο πλησίον της οικίας της στην Μεγίστη και
να οικοδομήσει εντός αυτού, έναντι του ποσού των 3.000.000 δρχ., ζημιώνοντας με τον τρόπο αυτό την περιουσία του
Δήμου κατά το ποσό της αξίας των τυχόν μισθωμάτων που θα απέφερε η μίσθωση του χώρου αυτού και ότι το ποσό αυτό
ήταν εύλογη αποζημίωση για την καταπάτηση του ακινήτου. Επιπλέον φέρεται να προέβη στην προφορική εκμίσθωση
ακινήτων ιδιοκτησίας του Δήμου, τα ακριβή στοιχεία των οποίων δεν προέκυψαν, ζημιώνοντας με τον τρόπο αυτό την
περιουσία του Δήμου, ότι προχώρησε στην ηλεκτροδότηση της οικίας του από την ηλεκτρική παροχή του Δήμου για
άγνωστο χρονικό διάστημα, ότι προέβη στην παραγγελία οικοδομικών υλικών από τους Νικόλαο Τρικοίλη, Μιχαήλ
Καραβοκυρό και τις εταιρείες «Τ. ΚΩΣΤΑΚΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.» και «ΜΙΧ. ΠΑΠΑΜΑΡΚΟΣ & ΥΙΟΣ Ο.Ε.», συνολικής αξίας
τουλάχιστον 21.026,70 ευρώ, τα οποία χρεώθηκαν στον Δήμο και τα οποία στην συνέχεια χρησιμοποίησε για την
ανέγερση της οικίας του, ότι ιδιοποιήθηκε μέρος των εσόδων που εισπράχθηκαν ως τέλη ακίνητης περιουσίας. Πιο
συγκεκριμένα, ενώ τα έσοδα του Δήμου από Τ.Α.Π. ανέρχονταν στο ποσό των 16.356,16 ευρώ απέδωσε στην Δ.Ο.Υ.
Ρόδου, η οποία διενεργούσε κατά το χρόνο εκείνο την ταμειακή διαχείριση του Δήμου μόνο το ποσό των 970,47 ευρώ.
Φέρεται παραπέρα να εισέπραξε ως μισθώματα διαφόρων ακινήτων ιδιοκτησίας του Δήμου το συνολικό ποσό των
21.694,79 ευρώ για τα έτη 1995 έως και 2001 και 40.701,38 ευρώ για τα έτη 2002 έως και 2004, ήτοι το συνολικό ποσό
των 62.396,17 ευρώ, το οποίο στην συνέχεια δεν απέδωσε ως όφειλε οτην Δ.Ο.Υ. Ρόδου, η οποία διενεργούσε κατά το
χρόνο εκείνο την ταμειακή διαχείριση του Δήμου. Κατηγορείται παραπέρα ότι εισέπραξε από Υπουργείο ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.
Ε.Τ.Ε.Ρ.Π.Σ το ποσό των 29.347,03 ευρώ για το έργο «διαμόρφωση της παραλίας Μανδρακίου» δυνάμει της από
01/09/1997 προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του ίδιου και του Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., το οποίο στην συνέχεια δεν
χρησιμοποιήθηκε για την εκτέλεση του εν λόγω έργου.
Συνολικά δε η ελάττωση της περιουσίας του Δήμου ανέρχεται τουλάχιστον στο ποσό των 202.096,89 ευρώ που είναι
ιδιαίτερα μεγάλης αξίας και μάλιστα ανώτερης των 73.000 ευρώ, ενώ η πράξη του στρέφεται κατά του Δήμου Μεγίστης
και το όφελος που επιδίωξε και η ζημία που προξενήθηκε ή οπωσδήποτε απειλήθηκε στο Δημόσιο υπερβαίνει το ποσό
των 150.000 ευρώ.
Από τους υπόλοιπους κατηγορούμενους, οι δεύτερος, τρίτος, τέταρτος και έκτος έχουν συμμετοχή στις περιπτώσεις της
εκμίσθωσης σε Λαζαράκη και Βαρτεστερόνι και στην ηλεκτροδότηση του σπιτιού του δημάρχου. Ο πέμπτος ενέχεται σε
τρεις εκ των ανωτέρω περιπτώσεων, ο έβδομος σε μια, οι όγδοος, ένατος, δέκατος και ενδέκατος σε τρεις και ο
δωδέκατος σε μια.
Στο βούλευμα τονίζεται ότι για την περίπτωση της εκμίσθωσης σε Λαζαράκη η συμφωνία έλεγε ότι ο μισθωτής δεν θα
προβεί στην καταβολή επί 15ετία των μισθωμάτων για συμψηφισμό των εξόδων κατασκευής εξ ολοκλήρου κτηρίου εντός
του μισθίου. Ο μισθωτής θα κατέβαλλε τα μισθώματα που θα ανέρχονταν σε ποσό τουλάχιστον 120.000 ευρώ, και το
τέχνασμα συνίστατο στο ό,τι στο μίσθιο ήδη προϋπήρχε κτήριο και ο μισθωτής δεν θα ανέγειρε νέο εξ' ολοκλήρου.
Ενδεχομένως να επισκεύασε το ήδη υπάρχον, αλλά δεν έχει κατατεθεί προϋπολογισμός των εξόδων, ώστε να
διαπιστωθεί εάν το κόστος αυτών είναι ανάλογο των χαρισθέντων μισθωμάτων, ούτε ακολουθήθηκε η νόμιμη διαδικασία
διαχείρισης ακινήτων του δημοσίου, δηλαδή η σύνταξη μελέτης και προϋπολογισμού αναστύλωσης και πρόσκληση σε
εκδήλωση ενδιαφέροντος, ώστε να επιτευχθούν οι καλύτεροι δυνατοί όροι για το Δήμο.
Ως προς την περίπτωση Βαρτεστερόνι δεν είχε γίνει οποιαδήποτε εκτίμηση του ακινήτου ώστε να διαπιστωθεί εάν όντως το ποσό είναι ανάλογο της μισθωτικής αξίας του ακινήτου ούτε βέβαια ακολουθήθηκε η νόμιμη διαδικασία μίσθωσης
ακινήτων του δημοσίου, ώστε να επιτευχθούν οι καλύτεροι δυνατοί όροι για το Δήμο.
Για την περίπτωση της προφορικής εκμίσθωσης ακινήτων προφασίσθηκε ότι τα ποσά των μισθωμάτων χρησιμοποιήθηκαν
για τις οικονομικές ανάγκες του Δήμου, πλην όμως δεν ακολουθήθηκε η νόμιμη διαδικασία, δηλαδή η μετά από απόφαση
του δημοτικού συμβουλίου εκμίσθωση των ακινήτων, η υποβολή των συμβάσεων σε έγγραφο τύπο, η κατάθεση των
μισθωμάτων στην Δ.Ο.Υ. Ρόδου (η οποία είχε κατά τον χρόνο εκείνο την ταμειακή διαχείριση του Δήμου) και η εκτέλεση
των δαπανών του Δήμου επίσης μετά από απόφαση του δημοτικού συμβουλίου.
Σε ό,τι αφορά την περίπτωση της παράνομης ηλεκτροδότησης του σπιτιού του πρώτου κατηγορουμένου αυτά συνίσταντο
στο ό,τι κατάφερε να εκδοθεί η με αριθμό 6/2000 απόφαση του δημοτικού συμβουλίου Μεγίστης, με την οποία
εγκρίθηκε η ανωτέρω ενέργειά του, προφασιζόμενος ότι σε αντάλλαγμα θα προέβαινε σε εργασίες σε δημοτικό δρόμο
μήκους 70 μέτρων, χωρίς όμως προηγουμένως να είχε γίνει οποιαδήποτε εκτίμηση της αξίας του ηλεκτρικού ρεύματος
ώστε να διαπιστωθεί εάν όντως το ποσό είναι αντίστοιχο του κόστους των εργασιών, αλλά σε κάθε περίπτωση η όλη
διαδικασία δεν ήταν νόμιμη.
Ως προς την περίπτωση της παραγγελίας των οικοδομικών υλικών, προφασίσθηκε ο πρώτος κατηγορούμενος στη
δημοτική υπάλληλο, που προέβη στις παραγγελίες τους, ότι αυτά αφορούν προσωπικές του συναλλαγές και θα
πληρωθούν από τον ίδιο. Ως προς την περίπτωση του ΤΑΠ προφασίσθηκε ότι τα εν λόγω ποσά χρησιμοποιήθηκαν για
οικονομικές ανάγκες του Δήμου μετά από αποφάσεις της δημαρχιακής επιτροπής, ενώ τον χρόνο εκείνο την ταμειακή
διαχείριση του Δήμου είχε η Δ.Ο.Υ. Ρόδου και ο Δήμος δεν μπορούσε να εκτελεί ταμειακές πράξεις, αφού δεν είχε
διορισθεί υπάλληλος ταμίας και δημόσιος υπόλογος, αλλά σε κάθε περίπτωση δεν τηρήθηκε καμία έγγραφη διαδικασία,
από την οποία να προκύπτει με τι τρόπο χρησιμοποιήθηκαν τα ως άνω ποσά.
Ως προς την περίπτωση της απόδοσης στη ΔΟΥ, που ασκούσε τη διαχείριση των μισθωμάτων, προφασίσθηκε ότι τα εν
λόγω ποσά χρησιμοποιήθηκαν για οικονομικές ανάγκες του Δήμου μετά από αποφάσεις της δημαρχιακής επιτροπής, ενώ
αφενός τότε την ταμειακή διαχείριση του Δήμου είχε η Δ.Ο.Υ. Ρόδου και ο Δήμος δεν μπορούσε να εκτελέσει ταμειακές
πράξεις. Αλλωστε δεν τηρήθηκε καμία έγγραφη διαδικασία, από την οποία να προκύπτει με ποιο τρόπο
χρησιμοποιήθηκαν τα ως άνω ποσά.
Ως προς την περίπτωση του ποσού του ΕΤΕΡΠΣ, προφασίσθηκε ότι ο Δήμος δεν διέθετε τεχνική υπηρεσία και δεν
μπορούσε να συντάξει μελέτες και το πρόγραμμα ανάπτυξης δεν μπορούσε να υλοποιηθεί, αλλά κράτησε το ποσό και το
ιδιοποιήθηκε.
Στο ίδιο βούλευμα αναφέρεται ότι για τις πράξεις που περιλαμβάνονται στη δικογραφία έχουν επιληφθεί οι αρμόδιες
δικαστικές-διοικητικές ελεγκτικές αρχές και δεν έχουν επιβάλει ποινές είτε για τυπικούς διαδικαστικούς λόγους είτε
εξαιτίας παραγραφή.
dimokratiki.gr
Share on Google Plus

About Ποσειδωνία Ρόδος

    Blogger Comment
    Facebook Comment

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου