Μειώνουν τον ΦΠΑ και στην εστίαση


Τη μείωση του ΦΠΑ στην εστίαση από το 23% στο 13% και την επανεξέταση κι άλ­λων «αναποτελεσματικών φό­ρων» θα ζητήσει η κυβέρνηση από την τρόικα κατά την επικεί­μενη επίσκεψή της στην Αθήνα στα τέλη του μήνα...

Αυτό αποκάλυψε υψηλόβαθ­μο στέλεχος του Υπουργείου Οι­κονομικών κατά τη διάρκεια της χθεσινής παρουσίασης των με­γεθών του προϋπολογισμού τον Ιανουάριο, που δείχνουν πρωτο­γενές πλεόνασμα της τάξης των 398 εκατ. ευρώ παρά τη σημαντι­κή υστέρηση των εσόδων.
Οπως είπε, έχει ήδη συσταθεί στο Υπουργείο Οικονομικών ομά­δα εργασίας, η οποία μέχρι τα τέ­λη Φεβρουαρίου θα ετοιμάσει πόρισμα για την αποδοτικότητα ορισμένων φορολογικών επιβα­ρύνσεων, μεταξύ αυτών και του ΦΠΑ στην εστίαση.
Το πόρισμα
Το πόρισμα θα σταλεί στο Μέγα­ρο Μαξίμου αλλά και στους επικε­φαλής της τρόικας, προκειμένου να εξεταστεί το ενδεχόμενο βελ­τίωσης του υφιστάμενου νομοθε­τικού πλαισίου.
Κι αυτό καθώς στο οικονομι­κό επιτελείο έχουν διαπιστώ­σει πως, για παράδειγμα, ο αυ­ξημένος ΦΠΑ στην εστίαση δεν έχει αποδώσει τα προσδοκώμενα αποτελέσματα.
Γενικότερα στο υπουργείο Οι­κονομικών δεν κρύβουν τον προ­βληματισμό τους για την πορεία των φορολογικών εσόδων, όπως αυτή προκύπτει και από τα στοι­χεία του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους για τον Ιανουάριο.
Συγκεκριμένα, τον μήνα που πέ­ρασε ο προϋπολογισμός έκλεισε με πρωτογενές πλεόνασμα 398 εκατ. ευρώ (έναντι στόχου για έλλειμμα 413 εκατ. ευρώ) και με­τά τον υπολογισμό των τόκων με πλεόνασμα 159 εκατ. ευρώ.
Η θετική αυτή εξέλιξη αποδί­δεται στη συμπίεση δαπανών και στο «πάγωμα» επιστροφών φό­ρων που υπερκάλυψαν την υστέ­ρηση των εσόδων.
Οι δαπάνες ήταν μειωμένες κα­τά 1 δισ. ευρώ (σε σχέση με τον στόχο που είχε τεθεί) και διαμορ­φώθηκαν στα 4,25 δισ. ευρώ. Από την άλλη καταγράφηκε απόκλιση στα φορολογικά έσοδα ύψους 241 εκατ. ευρώ (-5,2% σε σχέ­ση με τον στόχο και -9,2% σε σύ­γκριση με το 2012). Παράλληλα, όμως, περιορίστηκαν οι επιστρο­φές φόρων κατά 267 εκατ. ευρώ. Μαζί με τα έσοδα του Προγράμ­ματος Δημοσίων Επενδύσεων, τα συνολικά έσοδα του προϋπολογι­σμού ανήλθαν σε 4,41 δισ. ευρώ.
Σχολιάζοντας την πορεία εκτέ­λεσης του προϋπολογισμού ο αναπληρωτής υπουργός Οικονο­μικών Χρήστος Σταϊκούρας ση­μείωσε πως επιδίωξη της κυβέρ­νησης είναι να πετύχει καλύτερα των αναμενόμενων αποτελέσμα­τα, όπως και το 2012.
«Αν η επιδίωξη αυτή επιτευ­χθεί, τότε θα είμαστε σε θέση, με περισσότερους ‘’βαθμούς ελευ­θερίας’’, να ενεργοποιήσουμε τη ρήτρα ‘’θετικής απόκλισης’’.
Δηλαδή να εξοικονομήσουμε δημόσιους πόρους, ώστε να βελ­τιώσουμε πολιτικές και μέτρα που αποδείχθηκαν οικονομικά αναποτελεσματικά και κοινωνικά άδικα», πρόσθεσε.
Οσον αφορά την υστέρηση των εσόδων έναντι του στόχου, αυτή οφείλεται στις μειωμένες εισπρά­ξεις από:
- Τον ΦΠΑ όλων των κατηγο­ριών, κατά 161 εκατ. ευρώ.
- Τους λοιπούς έμμεσους φό­ρους κατανάλωσης (ΕΦΚ κα­πνού, κ.λπ.), κατά 153 εκατ. ευ­ρώ.
- Τα τέλη κυκλοφορίας οχημά­των, κατά 134 εκατ. ευρώ.
Υψηλότερα του μηνιαίου στό­χου κινήθηκαν τα έσοδα από τον φόρο εισοδήματος φυσικών προ­σώπων, κατά 222 εκατ. ευρώ και από τους φόρους περιουσίας, κα­τά 108 εκατ. ευρώ.
Share on Google Plus

About Ποσειδωνία Ρόδος

    Blogger Comment
    Facebook Comment

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου