Εκδόθηκε προσωρινή διαταγή για τους 182 υπαλλήλους της ΔΕΥΑΡ

Με προσωρινή διαταγή που εξέδωσε, ο πρόεδρος του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ρόδου, υποχρεώνεται η ΔΕΥΑΡ, να αποδέχεται προσωρινά τις υπηρεσίες 182 υπαλλήλων της, επί καταβολή των αποδοχών τους και όπως αυτές είχαν...
διαμορφωθεί την 31η Δεκεμβρίου 2015 και να απέχει από την εφαρμογή των διατάξεων του ενιαίου μισθολογίου στις συμβάσεις εργασίας τους.
Ενώπιων του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ρόδου είχαν προσφύγει 182 υπάλληλοι της Δημοτικής Επιχείρησης Υδρευσης και Αποχέτευσης Ρόδου κατά του νομικού προσώπου ιδιωτικού δικαίου αιτούμενοι την αναστολή και ακύρωση της νέας απόφασης για την υπαγωγή τους στο ενιαίο μισθολόγιο.
Οι 182 υπάλληλοι εκθέτουν ότι κατά της ΔΕΥΑ Ρόδου είχαν ασκήσει την με αριθμό κατάθεσης 591/22-7-2013 αίτηση ασφαλιστικών μέτρων, η οποία απευθυνόταν προς το ίδιο δικαστήριο.
Με την παραπάνω αίτηση ασφαλιστικών μέτρων ζητούσαν να υποχρεωθεί η ΔΕΥΑΡ να τους καταβάλει τη μισθοδοσία τους, όπως αυτή διαμορφώθηκε κατά την 31.10.2012 λόγω μη υπαγωγής τους στο ενιαίο μισθολόγιο και συγκεκριμένα στο πεδίο εφαρμογής της υποπαρ. Γ περ. 12 του ν. 4093/2012.
Επί της ως άνω αίτησης εκδόθηκε η με αριθμό 555/2013 απόφαση του ιδίου Δικαστηρίου, η οποία έκανε δεκτή την αίτηση των ασφαλιστικών μέτρων και υποχρέωσε την επιχείρηση να αποδέχεται προσωρινά τις υπηρεσίες τους με την καταβολή των αποδοχών, όπως αυτές διαμορφώθηκαν την 31.12.2012. Μετά την έκδοση της παραπάνω απόφασης ασκήθηκε νομότυπα η αντίστοιχη αγωγή, η οποία εκκρεμεί προς συζήτηση ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ρόδου.
Σύμφωνα με την ως άνω απόφαση έγιναν δεκτά ανάμεσα σε άλλα, ότι η εφαρμογή των νόμων με τους οποίους επιβλήθηκαν περιορισμοί ως προς το ύψος των αποδοχών του στενού και ευρύτερου δημόσιου τομέα, που καταρχήν δικαιολογούνται για τα πρόσωπα δημοσίου δικαίου που ανήκουν στο κράτος ή επιχορηγούνται τακτικά από τον κρατικό προϋπολογισμό σε ποσοστό 50% ή είναι νομικά πρόσωπα δεν αφορά στην περίπτωση της  ΔΕΥΑΡ.
Ειδικότερα, η ΔΕΥΑΡ αποτελεί επιχείρηση Ο.Τ.Α., οι οποίες με ρητή νομοθετική πρόβλεψη (άρθρο 51 παρ. 1 Ν. 1892/1990, όπως ισχύει σήμερα) δεν περιλαμβάνονται στον Δημόσιο Τομέα, αλλά έχει διοικητική και οικονομική αυτοτέλεια, δική της περιουσία και συγκεκριμένους πόρους, αποτελούσα επιχείρηση ειδικού σκοπού μη επιχορηγούμενη από τον κρατικό προϋπολογισμό.
Πλέον των ανωτέρω η ίδια απόφαση δέχθηκε, ότι οι μισθοί των υπαλλήλων της ΔΕΥΑ Ρόδου είχαν ήδη υποστεί μείωση με την εφαρμογή του άρθρου 31 του Ν. 4024/2011 σε ποσοστό 25%, ενώ νέα μείωση αυτών σε εφαρμογή του ως άνω νόμου 4093/2012, θα οδηγούσε σε συρρίκνωση των μισθών τους ανερχόμενη στο υπερβολικό ποσοστό έως και 70%, πράγμα που δεν θα τους επιτρέπει πλέον να αντιμετωπίσουν τις καθημερινές ανάγκες συντήρησής τους, δεδομένου μάλιστα ότι οι περισσότεροι εξ αυτών έχουν ήδη αναγκαστεί να λάβουν δάνεια για να αντιμετωπίσουν τις άμεσες ανάγκες τους μετά την ως άνω μείωση.
Η συγκεκριμένη δικαστική απόφαση με τις παραδοχές, στις οποίες κατέληξε, έκρινε, ότι η υπαγωγή της ΔΕΥΑΡ στο εφαρμοστικό πλαίσιο του ν. 4093/2012 θα ήταν παράνομη και κατά τούτο δε θα ήταν εφικτό και νομικά ανεκτό επί του μισθολογικό καθεστώτος των μισθωτών της συγκεκριμένης επιχείρησης  να εφαρμοστεί ενιαίο μισθολόγιο.
Με μεγάλη τους όμως έκπληξη ενημερώθηκαν ότι η ΔΕΥΑΡ  προτίθεται διά της Υπηρεσίας Διαχείρισης Ανθρωπίνων Πόρων, δίχως μάλιστα να φέρει το θέμα στο Διοικητικό Συμβούλιο της επιχείρησης, έτσι ώστε να λάβει και  τη σύμφωνη γνώμη του εκπροσώπου των εργαζομένων, να προβεί άμεσα από τον μήνα Ιούλιο 2016 στην εφαρμογή του νέου νόμου για το ενιαίο μισθολόγιο ν. 4354/2015 (άρθρα 7 – 35) και της αρ. πρωτ. 2/31029/ΔΕΠ/06.05.2016 ερμηνευτικής εγκυκλίου του Υπ. Οικονομικών που αφορά στην παροχή οδηγιών για την εφαρμογή των διατάξεων του Κεφαλαίου Β΄ του ν. 4354/2015, παραβιάζοντας έτσι την παραπάνω απόφαση των ασφαλιστικών μέτρων που είναι εν ισχύ.
Άμεσα και πιο συγκεκριμένα την 27.05.2016 απέστειλαν εξώδικη δήλωση προς την επιχείρηση αλλά η  Υπηρεσία Διαχείρισης Ανθρωπίνων Πόρων, αποφάσισε να προχωρήσει  στην εφαρμογή του ενιαίου μισθολογίου και μάλιστα αναδρομικά από τον μήνα Ιούλιο του 2016.
Τονίζουν ότι και το νέο ενιαίο μισθολόγιο δεν έχει εφαρμογή στην ΔΕΥΑ Ρόδου τονίζοντας ότι σχετική είναι και αποφάσεις άλλων δικαστηρίων που αφορούν εργαζόμενους σε ΔΕΥΑ ενώ τονίζουν ότι η ΔΕΥΑ Ρόδου δίχως κανένα νομικό έρεισμα και χωρίς να έχει προβεί στην υποβολή αίτησης ανάκλησης της υπ’ αριθμ. 555/2013 απόφασης ασφαλιστικών μέτρων του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ρόδου και την έκδοση αντίστοιχης απόφασης, προβαίνει με εντελώς έωλες δικαιολογίες σε εκ πλαγίου παραβίαση του διατακτικού της απόφασης ασφαλιστικών μέτρων του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ρόδου, η οποία ευρίσκεται σε ισχύ και παράγει εκτελεστότητα.
Τόνισαν εξάλλου ότι εξαιτίας της παράνομης συμπεριφοράς της ΔΕΥΑ Ρόδου πρόκειται να καταβληθεί μισθοδοσία μειωμένη συνολικά λαμβανομένων υπόψη και των προηγούμενων μειώσεων (25%) έως και ποσοστού 40%.Τους εργαζόμενους εκπροσώπησαν οι δικηγόροι κκ. Αποστόλης Γκάτζιος και Εμμανουήλ Παπαϊωάννου ενώ την ΔΕΥΑ Ρόδου η νομική της σύμβουλος κ. Καλλιρόη Νικολιδάκη.
Η δικάσιμος συζήτηση των ασφαλιστικών μέτρων ορίστηκε για την 12η Σεπτεμβρίου 2016.


 Πηγή:www.dimokratiki.gr
Share on Google Plus

About Ποσειδωνία Ρόδος

    Blogger Comment
    Facebook Comment

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου