Γενικός ξεσηκωμός για την απομόνωση της Ρόδου

ΤΕΡΑΣΤΙΕΣ ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΝΗΣΙΟΥ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΑΚΟΠΗ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΤΗΣ OLYMPIC AIR

Αυστηρό μήνυμα προς κάθε κατεύθυνση ότι η
Ρόδος δεν θα δεχτεί άλλο πλήγμα εις βάρος της...

ανάπτυξης του νησιού και πρέπει να αντιδράσει
με κάθε νόμιμο μέσο, έστειλε ο δήμαρχος Ρόδου
Στάθης Κουσουρνάς.
Με γραπτή δήλωσή του για το μείζον ζήτημα της κα-
τάργησης των πτήσεων της Ολυμπιακής Αεροπορί-
ας από τις 30 Σεπτεμβρίου προς και από τη Ρόδο, ο κ.
Κουσουρνάς εκφράζει την έντονη αντίδραση και δυσα-
ρέσκειά του λέγοντας ότι είναι μια κίνηση που πλήττει
καίρια τον πιο δημοφιλή προορισμό της χώρας.
Οι φωνές διαμαρτυρίας για την απόφαση της διοίκη-
σης της Ολυμπιακής Αεροπορίας να διακόψει τα δρο-
μολόγια προς και από τη Ρόδο, πληθαίνουν καθημερινά
καθώς το νησί ουσιαστικά θα οδηγηθεί στην απομόνω-
ση και θα αποτελέσει τροχοπέδη στην περαιτέρω ανά-
πτυξή του.
Ίσως είναι η στιγμή που θα πρέπει επιτέλους όλοι οι
βουλευτές του νομού σε συνεργασία με τους εκπροσώ-
πους των τοπικών αρχών και των παραγωγικών τάξεων
και φορέων του νησιού να συστήσουν ένα κοινό μέτω-
πο για να υπάρξουν δυναμικές αντιδράσεις προκειμέ-
νου να σταματήσει η απαξίωση του τόπου από τις συνε-
χείς επιθέσεις που δέχεται από το κέντρο.
Ήδη οι βουλευτές του νομού Δημήτρης Κρεμαστινός
και Μίκα Ιατρίδη κατέθεσαν χθες κοινή ερώτηση για το
θέμα στη Βουλή. Το θέμα πρόκειται να τεθεί επί τά-
πητος στην σημερινή συνεδρίαση του διοικητικού συμ-
βουλίου του ΠΡΟΤΟΥΡ, ενώ εκτάκτως θα συνεδριάσει
σήμερα το μεσημέρι για το ίδιο ζήτημα και η διοικητι-
κή επιτροπή του Επιμελητηρίου Δωδεκανήσου. Μάλι-
στα χθες, στην Αθήνα ο πρόεδρος της ΕΞΡ Αντώνης
Καμπουράκης επρόκειτο να είχε επαφές και συναντή-
σεις για το συγκεκριμένο θέμα.
Το ξέσπασμα του
δημάρχου Ρόδου
Ο δήμαρχος Ρό-
δου κ. Στάθης Κου-
σουρνάς προέβη
στην εξής δήλωση
σχετικά με την από-
φαση της Olympic
Air να σταματή-
σει την αεροπορική
σύνδεση της Ρόδου
με την Αθήνα:
«Η απόφαση της
Olympic Air να κα-
ταργήσει από τις 30 Σεπτεμβρίου όλες τις πτήσεις
της προς και από τη Ρόδο θα έχει βαριές αρνητικές
συνέπειες για τη Ρόδο.
Είναι μια κίνηση που πλήττει καίρια τον πιο δημοφι-
λή τουριστικό προορισμό της χώρας και όλες τις προ-
σπάθειες που καταβάλλονται για τη βελτίωση των
παρεχομένων υπηρεσιών και του τουριστικού προϊό-
ντος, για την επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου
και για την ανάπτυξη εναλλακτικών μορφών τουρι-
σμού – κι αυτό σε μία περίοδο που η χώρα έχει ανά-
γκη όσο ποτέ άλλοτε τη διατήρηση, αν όχι την ενί-
σχυση, της μόνης πλουτοπαραγωγικής πηγής της
χώρας που αντιστέκεται στη λαίλαπα της οικονομι-
κής κρίσης και προσφέρει έσοδα στο δημόσιο.
Είναι μια κίνηση που ενισχύει την ανισότητα σε βά-
ρος της Ρόδου και των νησιών του νομού μας, ανι-
σότητα που υπάρχει ακριβώς λόγω του νησιωτικού
χαρακτήρα τους. Η απόσυρση ενός ακόμα αερομε-
ταφορέα από τη Ρόδο, εκτός από τη μείωση των δι-
αθέσιμων θέσεων για τη μετακίνηση των Ροδιτών
και των επισκεπτών του νησιού, αφήνει ουσιαστικά
τη Ρόδο να συνδέεται αεροπορικά με την υπόλοιπη
χώρα από μία μόνο εταιρεία, δημιουργώντας έτσι τις
προϋποθέσεις για μονοπωλιακές καταστάσεις, με ό,τι
αυτό συνεπάγονται.
Είναι αυτονόητο ότι η κοινωνία της Ρόδου δεν μπο-
ρεί να δεχθεί άλλο ένα πλήγμα σε βάρος της ανά-
πτυξής της και πρέπει να αντιδράσει με κάθε νόμιμο
τρόπο. Ο Δήμος Ρόδου θα βρίσκεται σε διαρκή συ-
νεννόηση με όλους τους τοπικούς φορείς, προκειμέ-
νου να γίνουν συντονισμένες κινήσεις».
Γ. Χατζημάρκος
Επικεφαλής μειοψηφίας
«Συμφωνία κάτω από
το τραπέζι»
Να ανοίξει η κυβέρ-
νηση του αιθέρες σε
ξένες αεροπορικές
εταιρείες, για τα δρο-
μολόγια εσωτερικού,
πρότεινε ο επικεφα-
λής της μείζονος μειο-
ψηφίας του δημοτικού
συμβουλίου Γιώργος
Χατζημάρκος, μιλώ-
ντας στο κεντρικό δελ-
τίο ειδήσεων της Τηλε-
όρασης ΚΟΣΜΟΣ, για
την απόφαση της Olympic Air, να διακόψει από 30 Σε-
πτεμβρίου τις πτήσεις Αθήνα- Ρόδο και από 14 Οκτω-
βρίου τις πτήσεις από Αθήνα προς Ηράκλειο και Θεσσα-
λονίκη.
Ο κ. Χατζημάρκος είπε ότι η διακοπή των τριών πιο
προσοδοφόρων γραμμών, οδηγεί στο συμπέρασμα ότι
πρόκειται για συμφωνία κάτω από το τραπέζι μεταξύ
Olympic Air και Aegean που στόχο έχει να προκαταλά-
βει την απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ανταγωνι-
σμού για τη συγχώνευση των δύο εταιρειών, που ανα-
μένεται τον Σεπτέμβριο.
Η κοινή ερώτηση των Δ.Κρεμαστινού και Μ. Ιατρίδη
Ερώτηση Μίκας Ιατρίδη και Δημήτριου Κρε- μαστινού για την κατάργηση του δρομολογίου της Ολυμπιακής, Αθήνα – Ρόδος. Ερώτηση προς τους Υπουργούς Υποδομών Μεταφο- ρών και Δικτύων και Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότη- τας κατέθεσαν από κοινού οι βουλευτές Δωδεκανήσου, Δημήτριος Κρεμαστινός και Μίκα Ιατρίδη, σχετικά με τη διακοπή των πτήσεων της Ολυμπιακής από την Αθήνα προς τη Ρόδο. Στην ερώτησή τους, οι δυο βουλευτές τονίζουν ότι με την κατάργηση του δρομολογίου της Ολυμπιακής από την Αθήνα προς τη Ρόδο και αντίστροφα, δημιουργού- νται συνθήκες μονοπωλίου και τίθεται σοβαρό ζήτημα για την εξυπηρέτηση των κατοίκων του μεγαλύτερου νησιού της Δωδεκανήσου. Καταλήγοντας, οι βουλευτές Δωδεκανήσου ζητούν από τους αρμόδιους υπουργούς την άμεση λήψη μέ- τρων, ώστε να αποτραπεί η δημιουργία ιδιωτικού μονο- πωλίου και να εξασφαλίσουν, σε κάθε περίπτωση, ότι τα εισιτήρια δεν θα ακριβύνουν περισσότερο, γεγονός που θα καθιστά αδύνατη τη μετακίνηση των νησιωτών από και προς την Αθήνα. Η ερώτηση Έκπληκτοι οι Δωδεκανήσιοι, και ιδιαίτερα οι Ροδίτες, πληροφορήθηκαν την απόφαση της Ολυμπιακής να σταματήσει από 30 Σεπτεμβρίου τις πτήσεις της από την Αθήνα προς τη Ρόδο και αντίστροφα. Ήδη, με τα ει- σιτήρια αυτήν την περίοδο στα ύψη, προκαλούνται εύ- λογες απορίες και ανησυχίες για το που θα φτάσουν όταν την Ρόδο θα την εξυπηρετεί ιδιωτικό μονοπώλιο. Αποδεικνύεται, τελικά, ότι από τις αποκρατικοποιήσεις, όπως γίνονται από το παρόν πολιτικό σύστημα, δεν εξυ- πηρετείται ο Έλληνας πολίτης και ο ακρίτας νησιώτης, αλλά συγκεκριμένα ιδιωτικά συμφέροντα. Με δεδομέ- νο ότι από τις 30 Σεπτεμβρίου η Ρόδος θα εξυπηρετεί- ται από μία μόνο εταιρεία, γεγονός που, εξ' ορισμού, συ- νιστά μονοπώλιο. Με δεδομένο ότι στις 3 Σεπτεμβρίου αναμένεται η απόφαση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τη συγχώνευση των δυο αεροπορικών εταιριών που εξυπηρετούν τη Ρόδο και αν η συγχώνευση αυτή οδη- γεί σε μονοπωλιακές καταστάσεις. Με δεδομένο ότι η κάλυψη των άγονων γραμμών από την Ολυμπιακή στα Δωδεκάνησα αναμένεται να γίνεται μέσω της Κω, εκδο- χή που ενδεχομένως να αυξάνει το κόστος. Με δεδομέ- νο ότι τίθεται σημαντικό ζήτημα για την εξυπηρέτηση του μεγαλύτερου νησιού της Δωδεκανήσου. Ερωτώνται οι κκ Υπουργοί: 1. Ποιά άμεσα μέτρα προτίθενται να λάβουν, ώστε να αποτρέψουν τη δημιουργία ιδιωτικού μονοπωλίου στην αεροπορική γραμμή Αθήνα – Ρόδος; 2. Έχουν προβλέψει εναλλακτικές πολιτικές στην πε- ρίπτωση που η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφανθεί ότι νο- θεύεται ο ανταγωνισμός με τη συγχώνευση των δυο εταιρειών; 3. Στην περίπτωση ιδιωτικού μονοπωλίου, με ποιό τρόπο θα εξασφαλίζουν ότι τα εισιτήρια δεν θα ακρι- βύνουν περισσότερο, γεγονός που θα καθιστά αδύνατη τη μετακίνηση των νησιωτών προς την Αθήνα και αντί- στροφα;
Α. Καμπουράκης
πρόεδρος της ΕΞΡ
«Αιτία πολέμου»
«Casus belli», χαρα-
κτήρισε τη διακοπή των
δρομολογίων προς τη
Ρόδο, της Olympic Air,
ο πρόεδρος της Ένω-
σης Ξενοδόχων Ρό-
δου, Αντώνης Κα-
μπουράκης, μιλώντας
στο ραδιόφωνο ΚΟΣ-
ΜΟΣ 93.8 σημείωσε
ότι: «αυτό είναι το κό-
στος των ιδιωτικοποιή-
σεων»,τονίζοντας την
ανάγκη η Ολυμπιακή να στηρίξει τους νησιώτες.
Να σημειωθεί ότι ο κ. Καμπουράκης, βρίσκεται από την
Τρίτη στην Αθήνα για επαφές με τους αρμόδιους, προ-
κειμένου να αποτραπεί η δυσμενής για τη Ρόδο και για τα
υπόλοιπα νησιά.
Η απάντηση της Olympic Air
Η Olympic Air απαντώντας στα δημοσιεύματα που αφορούν σε διακοπή
πτήσεών της, διευκρινίζει ότι εάν στο μέλλον, λόγω αλλαγής συνθηκών της
αγοράς, φανεί ότι από τη μείωση ή διακοπή δρομολογίων δεν καλύπτεται η
υπάρχουσα ζήτηση αερομεταφορικών υπηρεσιών η εταιρεία ενδεχομένως θα
επανεξετάσει τις αποφάσεις της.
Σχετικά με δημοσιεύματα που αφορούν τη διαμόρφωση των δρομολογίων
της εταιρείας, από την Olympic Air διευκρινίζονται τα ακόλουθα:
Η Olympic Air, κάτω από την ιδιοκτησία της Marfin Investment Group (MIG),
έχει κάνει τεράστιες προσφορές υπέρ της ελληνικής οικονομίας και κοινωνίας
σε πολύ δύσκολες οικονομικές συνθήκες και με μεγάλες οικονομικές θυσίες.
Ο εξορθολογισμός του πτητικού της έργου αυτήν την περίοδο είναι μονόδρο-
μος, προκειμένου η εταιρεία να ενισχύσει την προσπάθειά της για βελτίωση
των οικονομικών της μεγεθών, ώστε να συνεχίσει το έργο της.
Είναι προφανές ότι οι αποφάσεις της Olympic Air υπαγορεύονται από τη ση-
μαντικά μειωμένη ζήτηση και εάν στο μέλλον, λόγω αλλαγής συνθηκών της
αγοράς, φανεί ότι από τη μείωση ή διακοπή δρομολογίων δεν καλύπτεται η
υπάρχουσα ζήτηση αερομεταφορικών υπηρεσιών η Olympic Air ενδεχομένως
θα επανεξετάσει τις αποφάσεις της.
proodos.net
Share on Google Plus

About Ποσειδωνία Ρόδος

    Blogger Comment
    Facebook Comment

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου