Ελέγχονται για κακοδιαχείριση

Σειρά παράτυπων ενεργειών που είχαν ως αποτέλεσμα την διασπάθιση δημοσίου χρήματος, την κακοδιαχείριση, τις σπατάλες αλλά και...
πολλές παρανομίες σε προμήθειες, έργα, υπηρεσίες κ.λπ. εντόπισε το Ελεγκτικό Συνέδριο για το οικονομικό έτος 2010, την πρώτη χρονιά εφαρμογής του Μνημονίου και των πρώτων «σκληρών» μέτρων και περικοπών. 

Στη λίστα αυτή, περιλαμβάνεται σύμφωνα με όσα αποκάλυψε χθες η εφημερίδα «Το Έθνος» με ρεπορτάζ του Αλέξανδρου Αυλωνίτη, δήμος του νομού μας, ενώ ελέγχονται παράλληλα για τα έργα και τις ημέρες τους, υπηρεσίες, φορείς και σωματεία, που κουρέλιασαν μεταξύ των άλλων κάθε έννοια νομιμότητας. 

Το ανώτατο δημοσιονομικό δικαστήριο, όπως προκύπτει από τη σχετική ετήσια έκθεση που παρέδωσε χθες ο πρόεδρός του Ιω. Καραβοκύρης στον πρόεδρο της Βουλής Ευ. Μεϊμαράκη, κατάφερε να αποτρέψει παράνομες δαπάνες 146,5 εκατ. ευρώ μέσα στο 2010 «μπλοκάροντας» παράλληλα την παράνομη εκταμίευση άλλων 13,5 εκατ., ενώ εκκρεμεί η διαδικασία για τον καταλογισμό διάφορων κονδυλίων σε βάρος εκπροσώπων της διοικητικής μηχανής και των ΟΤΑ. 
Οι τελευταίοι αναδείχθηκαν και πάλι «πρωταθλητές» στην κακοδιαχείριση και την παραβίαση των νόμων, αφού η έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου για το 2010 τους αφιερώνει τη μερίδα του λέοντος. 

ΟΙ ΠΑΡΑΤΥΠΙΕΣ ΣΤΑ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ 
Σύμφωνα με την έκθεση αυτή, για την περιοχή της Δωδεκανήσου αναφέρονται οι εξής περιπτώσεις για τους δήμους της περιοχής μας: 
ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ: 

Με την 22/2010 πράξη του Επιτρόπου του Ελ. Σ. στο Ν. Δωδεκανήσου επεστράφησαν αθεώρητα τα 437 και 438/2010 Χ.Ε. συνολικού ποσού ευρώ 205.641,63, του Δ. Ροδίων, που αφορούσαν στην πληρωμή του 1ου και 2ου λογαριασμού του έργου “Ανακατασκευή Χλοοτάπητα στο δημοτικό Γήπεδο Διαγόρα” με την αιτιολογία ότι μη νομίμως έγινε απευθείας ανάθεση του ως άνω έργου χωρίς να συντρέχουν λόγοι επείγουσας ανάγκης, οφειλόμενοι σε απρόβλεπτες περιστάσεις σύμφωνα με το εδαφ. δ΄ της παρ. 3 του άρθρου 28 του ν. 3669/2008 (ΦΕΚ Α΄ 116), πολύ δε περισσότερο όταν η σύμβαση υπογράφηκε στις 22.10.2009 με προθεσμία εκτέλεσης 30 ημερολογιακές ημέρες και επέκταση της κατασκευής του έργου στη χειμερινή περίοδο, με συνέπεια την ύπαρξη δυνατότητας προγραμματισμού και ανάθεσής του, κατόπιν διενέργειας δημοσίου διαγωνισμού. 

Περαιτέρω, κατά την πιστοποίηση των λογαριασμών γινόταν χρήση του κονδυλίου 92 των απροβλέπτων, χωρίς να αιτιολογείται επαρκώς και ειδικώς η διάθεση του ανωτέρω κονδυλίου, καθώς δεν υποβλήθηκε στα δικαιολογητικά του Χ.Ε. αιτιολογική έκθεση που συνόδευε αντίστοιχο πίνακα Α.Π.Ε., σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 57 παρ. 3 του ν. 3669/2008 (ΦΕΚ Α΄ 116). Τα ανωτέρω Χ.Ε. δεν επανυποβλήθηκαν. 

ΣΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΠΕΤΑΛΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΚΩ 
κρίθηκαν μη θεωρητέα τα Χ.Ε.: 1) 17 - 19/2010Χ.Ε., συνολικού ποσού ευρώ 2.478,70, του Δ. Πεταλούδων Ρόδου, τα οποία δεν επανυποβλήθηκαν (πράξη 37/2010 του Επιτρόπου στο Ν. Δωδεκανήσου), 2) 761 -767/2010, συνολικού ποσού ευρώ 15.316,42, του Δ. Κω, τα οποία δεν επανυποβλήθηκαν (πράξη 65/2010 του ιδίου ως άνω Επιτρόπου), 3) 30 - 36/2010, συνολικού ποσού ευρώ 19.131,71. 

ΣΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΡΟΔΟΥ ΚΑΙ ΝΟΤΙΑΣ ΡΟΔΟΥ: 
επεστράφησαν αθεώρητα τα Χ.Ε.: 1) 1225 και 1226/2010, συνολικού ποσού ευρώ 3.379,26 του Δ. Ροδίων, τα οποία. επανυποβλήθηκαν και θεωρήθηκαν με μειωμένο το εντελλόμενο ποσό συνολικά κατά 2.260,85 ευρώ (πράξη 68/2010 του αναπληρωτή Επιτρόπου του Ελ. Σ. στο Ν. Δωδεκανήσου), 2) 438 και 439/2010, συνολικού ποσού ευρώ 1.715,87, του Δ. Νότιας Ρόδου, τα οποία επανυποβλήθηκαν και θεωρήθηκαν με μειωμένο το εντελλόμενο ποσό κατά ευρώ 1.086,43 (πράξη 69/2010 του αναπληρωτή Επιτρόπου στο Ν. Δωδεκανήσου). 

ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΝΟΤΙΑΣ ΡΟΔΟΥ 
Με την 57/2010 πράξη του Αναπληρωτή Επιτρόπου του Ελ. Σ. στο Ν. Δωδεκανήσου επεστράφη αθεώρητο το 409/2010 Χ.Ε., του Δ. Νότιας Ρόδου, ποσού ευρώ 4.289,65, που αφορούσε στην καταβολή αποδοχών και κατ’ αποκοπή εξόδων κίνησης, όπως αυτά ορίζονται στη 2/50025/0022/2006 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ Β΄1489), σε συμβασιούχους υπαλλήλους μερικής απασχόλησης του Δήμου, με την αιτιολογία ότι, κατά παράβαση των διατάξεων της περ. γ΄ της παραγράφου 6 του άρθρου 28 του ν. 3536/2007 (Φ.Ε.Κ. Α΄42), υπολογίστηκε αναλογία των κατ’ αποκοπή εξόδων κίνησης σε υπαλλήλους μερικής απασχόλησης. Το ανωτέρω 41 Χ.Ε. επανυποβλήθηκε και θεωρήθηκε με μειωμένο το εντελλόμενο ποσό κατά ευρώ 738,10. 

ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΙΑΛΥΣΟΥ 
Επιστράφησαν αθεώρητα τα εντάλματα, 145 και 146/2010, συνολικού ποσού ευρώ 21.821,37, του Δ. Ιαλυσού, που αφορούσαν στην καταβολή εξόδων παράστασης, μισθοδοσίας και κατ’ αποκοπή εξόδων κίνησης σε αιρετούς και ειδικούς συνεργάτες, του Δήμου, τα οποία επανυποβλήθηκαν και θεωρήθηκαν με μειωμένο το εντελλόμενο ποσό συνολικά κατά ευρώ 6.928,48 (πράξη 38/2010 του Αναπληρωτή Επιτρόπου του Ελ. Σ. στο Ν. Δωδεκανήσου). 

ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΠΑΤΜΟΥ 
Με την 64/2010 πράξη του Αναπληρωτή Επιτρόπου του Ελ. Σ. στο Ν. Δωδεκανήσου επεστράφη αθεώρητο το 436/2010 Χ.Ε., ποσού ευρώ 8.610 του Δ. Πάτμου που αφορούσε σε καταβολή προκαταβολής για την εκκίνηση διαδικασίας καταθέσεων κτηματολογικών αγωγών του Δήμου με την αιτιολογία ότι: α) η σύμβαση, αξίας ποσού ευρώ 136.900 χωρίς Φ.Π.Α, που καταρτίσθηκε μεταξύ του δήμου και της δικηγόρου και δεδομένου ότι στον Δήμο υπήρχε κενή θέση δικηγόρου, κρίθηκε ότι συνιστούσε στην ουσία πρόσληψη με πάγια αντιμισθία, που έγινε κατά παράβαση των διατάξεων των ν. 1649/1986 (ΦΕΚ 149 Α΄) και του άρθρου 165 του ν. 3584/2007 (ΦΕΚ 143 Α΄), β) κατά παράβαση των διατάξεων του Β.Δ. 17/5-15/6/1959 του ν. 2362/1995 (ΦΕΚ 247 Α΄) και του άρθρου 158 του Κ.Δ.Κ., για την αμοιβή της δικηγόρου, είχε προβλεφθεί στον οικείο ΚΑΕ πίστωση ποσού ευρώ 30.000, το οποίο υπελείπετο της δέσμευσης για την εκτέλεση της σύμβασης. Το ανωτέρω Χ.Ε. δεν επανυποβλήθηκε 

ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΑΦΑΝΤΟΥ 
Με την 35/2009 πράξη του Επιτρόπου του Ελ.Σ. στο Ν. Δωδεκανήσου, επεστράφη αθεώρητο το 150/2010 Χ.Ε., ποσού ευρώ 17.850, του Δ. Αφάντου Ρόδου, για την καταβολή αμοιβής για την παροχή υπηρεσιών και ειδικότερα της α΄ φάσης συμβουλευτικών υπηρεσιών υποστήριξης για την κατάρτιση του επιχειρησιακού προγράμματος του Δ. Αφάντου ετών 2007-2010, με την αιτιολογία ότι κατά παράβαση των διατάξεων του άρθρου 83 του ν. 2362/1995 (Φ.Ε.Κ. 247 Α΄), 1 παρ. 4 του π.δ. 185/2007 (Φ.Ε.Κ. 221 Α΄) καθώς και της Υ.Α. 2/45564/0026/2001 (Φ.Ε.Κ. Β΄ 1066), δεν προηγήθηκε της αναθέσεως των ως άνω υπηρεσιών πρόχειρος διαγωνισμός, αν και η προϋπολογισθείσα δαπάνη υπερέβαινε το επιτρεπόμενο, από τις ως άνω διατάξεις, όριο της απευθείας ανάθεσης, δηλαδή το ποσό των 15.000 ευρώ. Το ανωτέρω Χ.Ε. δεν επανυποβλήθηκε. 

ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΡΟΔΟΥ ΚΑΙ ΠΑΤΜΟΥ 
Με την 70/2010 πράξη του αναπληρωτή Επιτρόπου του Ελ. Σ. στο Ν. Δωδεκανήσου επεστράφησαν αθεώρητα τα 425, 426, 428 και 430/2010 Χ.Ε., συνολικού ποσού ευρώ 5.727, του Δ. Ροδίων, που αφορούσαν στην παράθεση γευμάτων και δείπνων σε διάφορες εκδηλώσεις του Δήμου καθώς και στη φιλοξενία διαφόρων ατόμων με την αιτιολογία ότι: α) κατά παράβαση των διατάξεων των άρθρων 11 και 12 του π.δ. 186/92 (Φ.Ε.Κ. 84 Α΄), οι ημερομηνίες έκδοσης των συνημμένων Τιμολογίων – Δελτίων Αποστολής και των Πρωτοκόλλων Παραλαβής των ειδών από την αρμόδια επιτροπή δεν συνέπιπταν με τις ημερομηνίες διεξαγωγής των συγκεκριμένων εκδηλώσεων – δεξιώσεων, όπως καθορίσθηκαν με τις συνημμένες αποφάσεις του Δ.Σ., β) κατά παράβαση των διατάξεων των άρθ. 27, 28 και 29 της Υ.Α. 11389/23.3.1993 (Φ.Ε.Κ. 185 Β΄) (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α), από τα συνημμένα 182 στα χρηματικά εντάλματα Πρωτόκολλα Παραλαβής, προέκυπτε ότι η παραλαβή των ειδών από την αρμόδια επιτροπή, έγινε κατά πολύ μεταγενέστερα από τις καθορισθείσες ημερομηνίες των εκδηλώσεων – δεξιώσεων, σύμφωνα με τις συνημμένες στα χρηματικά εντάλματα αποφάσεις του Δ.Σ. και γ) αρκετές από τις ανωτέρω δαπάνες δεν έβρισκαν έρεισμα στις διατάξεις της παρ. 3 του άρθ. 158 του Κ.Δ.Κ., καθόσον δεν συνέβαλαν με οποιονδήποτε τρόπο στην πολιτιστική, κοινωνική και οικονομική ανάπτυξη του Δήμου, δεν ήταν λειτουργικές, ούτε συντελούσαν στην καλύτερη εκπλήρωση των σκοπών του. Τα ανωτέρω Χ.Ε. δεν επανυποβλήθηκαν. 

Για τους ίδιους ως άνω λόγους επεστράφησαν αθεώρητα τα Χ.Ε: 1) 154 και 156/2010, συνολικού ποσού ευρώ 4.700, του Δ. Ροδίων, τα οποία δεν επανυποβλήθηκαν (πράξη 71/2010 του ίδιου ως άνω αναπληρωτή Επιτρόπου), 2) τα 599, 605, 606, 607, 608, 609, 610, 668, 669, 670, 671, 673 και 674/2010, συνολικού ποσού ευρώ 4.597,59 του Δ. Πάτμου, τα οποία δεν επανυποβλήθηκαν (πράξη 73/2010 του ίδιου ως άνω αναπληρωτή Επιτρόπου). 

ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΦΑΝΤΟΥ 
επεστράφη αθεώρητο το 384/2010 Χ.Ε., ποσού ευρώ 10.000 του Δ. Αφάντου, το οποίο δεν επανυποβλήθηκε (πράξη 58/2010 του Αναπληρωτή Επιτρόπου στο Ν. Δωδεκανήσου). 

ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΗΡΑΚΛΕΙΔΩΝ ΚΩ 
Με την 15/2010 πράξη του Επιτρόπου του Ελ.Σ. στο Ν. Δωδεκανήσου επεστράφησαν αθεώρητα τα 264, 286, 287, 288, 289, 290, 291 και 291/2010 Χ.Ε., συνολικού ποσού ευρώ 22.730,94, του Δ. Ηρακλειδών Κω, που αφορούσαν στην προμήθεια υγρών καυσίμων για την κίνηση οχημάτων του δήμου, με την αιτιολογία ότι διαπιστώθηκε υπερκατανάλωση καυσίμου από όλα τα υπηρεσιακά οχήματα, αφού δεν εφαρμόσθηκε η μείωση κατά 30%, των ανώτατων επιτρεπόμενων ορίων κατανάλωσης καυσίμων, 

ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΚΑΣΤΕΛΛΟΡΙΖΟΥ 
Κατά τον έκτακτο διαχειριστικό κατασταλτικό έλεγχο των απολογιστικών στοιχείων του Δ. Μεγίστης, για τα οικονομικά έτη 2000 – 2007, που παραγγέλθηκε με το 317/24-10-2008 έγγραφο του προέδρου του Ελ. Σ. κατ’ εφαρμογή του άρθρου 169 παρ. 8 του Κ.Δ.Κ. (ΦΕΚ Α΄ 114) διαπιστώθηκε, μεταξύ άλλων, μη νόμιμη καταβολή: 1) για τα έτη 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 και 2007, συνολικού ποσού ευρώ 32.064,94, για αμοιβές δικηγόρων, για το λόγο ότι: α) στα σχετικά Χ.Ε. δεν υπάρχουν αποφάσεις ορισμού των δικηγόρων, κατά παράβαση του άρθρου 111 παρ. 2 περ. ι) του π.δ. 410/1995 (ΦΕΚ Α΄ 231), τελεσίδικες δικαστικές αποφάσεις και επιπλέον δεν τηρήθηκαν οι διατάξεις του άρθρου 307 του π.δ. 410/1995 (ΦΕΚ Α΄ 231) περί καθορισμού ανώτατου ύψους αμοιβής, 2) για τα έτη 2003, 2004, 2005, 2006 και 2007, συνολικού ποσού ευρώ 8.483,44, για έξοδα κίνησης, ημερήσια αποζημίωση και δαπάνες διανυκτέρευσης για μετακίνηση εκτός έδρας του Δημάρχου, Αντιδημάρχου και Δημοτικών Συμβούλων, για το λόγο ότι: 

α) δεν επισυνάπτονται παραστατικά στοιχεία (εισιτήρια και αποδείξεις παροχής υπηρεσιών για τις διανυκτερεύσεις), αποφάσεις του αρμόδιου οργάνου, καθώς και εντολές μετακίνησης, κατά παράβαση των άρθρων 3, 5, 8 και 9 του ν. 2685/1999 (ΦΕΚ Α΄ 35), 

β) το Χ.Ε. 160/2006 αφορά μετακινήσεις, από Ρόδο προς Καστελλόριζο και επιστροφή, δημοτικού συμβούλου για συμμετοχή στις συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου, δαπάνη που δεν προβλέπεται από γενική ή ειδική διάταξη νόμου. 

Επίσης, διαπιστώθηκε ότι σε όλες τις περιπτώσεις ενταλματοποίησης των ανωτέρω δαπανών δεν τηρήθηκε η διαδικασία των αρθρ. 12, 13, 14 15, 16, 20, 21, 22 και 23 του β.δ/τος 17.5/15-6-1959, που προβλέπουν την σύνταξη εκθέσεων ανάληψης δαπάνης και πράξεων εκκαθάρισης δαπάνης. Για τους ανωτέρω λόγους συντάχθηκε από τον Επίτροπο του Ελ.Σ. στο Ν. Δωδεκανήσου και κοινοποιήθηκε στους υπολόγους το με αριθμ. 2/2010 Φύλλο Μεταβολών και Ελλείψεων (Φ.Μ.Ε.), το οποίο, κατά το μέρος που αφορούσε τις ως άνω δαπάνες, παρέμεινε ανεκτέλεστο και συντάχθηκε έκθεση καταλογισμού των υπολόγων, η οποία εκκρεμεί στο Β΄ Κλιμάκιο του Ελ.Σ. 

ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ ΜΕ ΤΟ… ΤΣΟΥΒΑΛΙ 
Στο νοσοκομείο της Ρόδου, η Υπηρεσία συμφωνεί με τα διαλαμβανόμενα στην έκθεση του Ε.Σ. και 2) 455/2010, ποσού ευρώ 8.693,70, του Γ.Ν. Ρόδου, [με την ειδικότερη αιτιολογία α) ότι η υπάλληλος είχε αποκτήσει, μεταγενέστερα της τοποθέτησής της και πριν από την υποβολή της αίτησης για επιδότηση ανέγερσης νέας κατοικίας 66,6 τ.μ, κατά πλήρη κυριότητα κατοικία (διαμέρισμα) 117 τ.μ., β) η προαναφερόμενη νέα κατοικία των 66,6 τ.μ. δεν κάλυπτε τις στεγαστικές της ανάγκες σε αντιδιαστολή με την αρχική κατοικία των 117 τ.μ., γ) σύμφωνα δε με το επισυναπτόμενο έντυπο υπολογισμού αξίας κτισμάτων με αντικειμενικά κριτήρια, η αξία ανά τετραγωνικό μέτρο της ανωτέρω κατοικίας ήταν μικρότερη από την εσφαλμένως εκκαθαρισθείσα], το οποίο δεν επανυποβλήθηκε (πράξη 60/2010 του Αναπληρωτή Επιτρόπου του Ελ. Σ. στο Ν. Δωδεκανήσου). Η Υπηρεσία συμφωνεί με τα διαλαμβανόμενα στην έκθεση του Ε.Σ. 

ΔΙΠΛΑΣΙΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΣΕ ΓΙΑΤΡΟ 
Με τη 47/2010 πράξη του Αναπληρωτή Επιτρόπου του Ελ. Σ. στο Ν. Δωδεκανήσου επεστράφη αθεώρητο το 104/2010 Χ.Ε., ποσού ευρώ 17.965,65, του Γ.Ν. Ρόδου, που αφορούσε την καταβολή σε ιατρό διπλάσιων αποδοχών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74 παρ. 1 και 2 του ν. 2071/1992 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 123), λόγω μετεκπαίδευσης στο εξωτερικό, με την αιτιολογία ότι: α) κατά παράβαση των ανωτέρω διατάξεων και της Κ.Υ.Α. ΔΥ13α/οικ./ 19161/5.9.1994 (Φ.Ε.Κ. Β΄ 824), δεν προέκυπτε η ολοκλήρωση του προγράμματος εκπαίδευσης, καθόσον η εκπαιδευτική άδεια που χορηγήθηκε με τη σύμφωνη γνώμη του ΚΕ.Σ.Υ. είχε διάρκεια ενός έτους, ενώ ο ως άνω ιατρός ευρίσκετο σε εκπαιδευτική άδεια για χρονικό διάστημα πέντε μηνών και δεκαέξι ημερών, β) ως λόγος επιστροφής του ιατρού αναφέρετο η λήξη της βίζας του και όχι η ολοκλήρωση του εκπαιδευτικού προγράμματος το οποίο παρακολουθούσε, ενώ δεν προέκυπτε από τα λοιπά συνημμένα δικαιολογητικά ότι είχε εξασφαλιστεί η άδεια παραμονής αυτού στην αλλοδαπή (Ινδία) προ της εγκρίσεως της άδειας και για όλο το απαιτούμενο χρονικό διάστημα (ένα έτος). Το ανωτέρω Χ.Ε. δεν επανυποβλήθηκε. 

ΣΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΤΗΣ ΚΩ 
Με την 59/2010 πράξη του Αναπληρωτή Επιτρόπου του Ελ. Σ. στο Ν. Δωδεκανήσου επεστράφη αθεώρητο το 443/2010 Χ.Ε., ποσού ευρώ 87.938,68, του Γ.Ν. Κω, που αφορούσε στην προμήθεια φαρμάκων, με την αιτιολογία ότι μέρος της ανωτέρω δαπάνης δεν εκκαθαρίστηκε νομίμως, καθόσον το συνολικό ποσό που εκκαθαρίστηκε στο εν λόγω Χ.Ε., βάσει τιμολογίων, ανήρχετο σε ευρώ 85.671,28. 

Το ανωτέρω Χ.Ε. αντικαταστάθηκε από το 1404/2010 όμοιο και θεωρήθηκε με μειωμένο το συνολικό εντελλόμενο ποσό κατά ευρώ 2.267,40. 

ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΕΙΣ 
Στις 1.180 σελίδες της έκθεσης (μαζί με τις απαντήσεις των κρατικών φορέων) περιγράφονται οι ίδιες περίπου παρανομίες και σπατάλες που γίνονται κάθε χρόνο, πολλές παρατυπίες ευφάνταστες, αποφυγή εφαρμογής των νόμων κ.λπ. Μόνο παρήγορο στοιχείο ότι το 2009 το ΕΣ είχε αποτρέψει μεγαλύτερες παράνομες δαπάνες 657 εκατ., άρα κάτι πήγε καλύτερα από την προηγούμενη χρονιά, εκτός και αν δεν εντοπίστηκαν όλες οι παρανομίες.

Παρά την οικονομική κρίση και το 1ο Μνημόνιο, η κρατική μηχανή φάνηκε να συνεχίζει να λειτουργεί στην ίδια λογική με προμήθειες και έργα που γίνονταν με απευθείας αναθέσεις, με κατατμήσεις δαπανών και αναθέσεις συμπληρωματικών εργασιών για να αποφεύγονται διαγωνισμοί, με παράνομες προσλήψεις συμβασιούχων και ειδικών συμβούλων, με σωρεία παράνομων αμοιβών (μισθοί, αποζημιώσεις, επιδόματα, έξοδα κίνησης κ.λπ.) υπερβολικές δαπάνες σε γιορτές, κηδείες, εκδηλώσεις, αναμνηστικά δώρα, δημόσιες σχέσεις, διαφήμιση έργου αρχών, σε κινητά, ακόμα και σε πούρα...
Share on Google Plus

About Ποσειδωνία Ρόδος

    Blogger Comment
    Facebook Comment

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου